تلفظ یزدی: تن خود سر دادن : وانمود کردن به نفهمیدن و ندانستن
Saturday - 2014 1 November
شنبه, 10 آبان 1393
گروه‌های خبری